ACCURACY OF REACTION TO A MOVING OBJECT AND HEART RATE VARIABILITY OF CYBER-ATHLETES

Main Article Content

Юлія Луць
Олександр Бакуновський
Галина Лук’янцева
Тетяна Куценко
Світлана Федорчук

Abstract

Дана робота присвячена проблемі вивчення точності та швидкості сенсомоторних реакцій, автономної регуляції варіабельності серцевого ритму (ВСР) у кіберспортсменів. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури дозволив з’ясувати, що специфіка тренувальної і змагальної діяльності в кіберспорті накладає свій відбиток на рівень розвитку сенсомоторних реакцій гравців. Виявлено, що кіберспортсмени продемонстрували вищу точність в реакції на рухомий об’єкт (РРО) порівняно із ІТ-спеціалістами та нетренованими особами, які не займаються комп’ютерними іграми (p<0,05). Виявлено взаємозв’язок точності РРО у обстежених кіберспортсменів з показниками ВСР під час виконання завдання. Більшій точності РРО кіберспортсменів відповідала більша активність симпатичного відділу у регуляції роботи серця (p<0,05). В групі кіберспортсменів виявлено асиметрію в регуляції ВСР із домінуванням активності лівої півкулі, що узгоджується із уявленнями про метаконтроль рухових виконавчих функцій лівою півкулею. Виявлені відмінності РРО кіберспортсменів у порівнянні з ІТ-спеціалістами та нетренованими особами, які не займаються комп’ютерними іграми, можуть мати прогностичну цінність і використовуватися для оптимізації спортивного вдосконалення в кіберспорті

Article Details

Section
Статті

References

Hasan Y., Bègue L., Bushman B. J. Violent video games stress people out and make them more aggressive. Aggressive Behavior. 2013. Vol. 39 (1). pp. 64–70. DOI: 10.1002/ab.21454

Machado S., de Oliveira Sant'Ana L., Cid L. et al. Impact of victory and defeat on the perceived stress and autonomic regulation of professional eSports athletes. Frontiers in Physiology. 2022. Vol. 13. Article 987149. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.987149

Meeusen R., Duclos M., Foster C. et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2013. Vol. 45 (1). pp. 186–205. DOI: 10.1249/MSS.0b013e318279a10a

Коробейніков Г. В., Коханевич А. І. Особливості психічного стану у кваліфікованих борців. Єдиноборства. 2024. № 2 (32). С. 52–60.

ValladÃo S. P., Middleton J., Andre T. L. Esport: fortnite acutely increases heart rate of young men. International Journal of Exercise Science. 2020. Vol. 13 (6). pp. 1217–1227.

Behnke M., Kosakowski M., Kaczmarek L. D. Social challenge and threat predict performance and cardiovascular responses during competitive video gaming. Psychology of Sport and Exercise. 2020. Vol. 46. Article 101584. DOI: 10.1016/j.psychsport.2019.101584

Лисенко О., Федорчук С., Колосова О., Виноградов В. Вплив вегетативної регуляції серцевого ритму на прояв фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів (І повідомлення). Спортивна наука та здоров´я людини. 2020. № 1 (3). С. 70–87. DOI: 10.28925/2664-2069.2020.1.6

Лисенко О., Федорчук С., Колосова О., Тимошенко О. Адаптація до напруженої м’язової діяльності та особливості вегетативної регуляція варіабельності серцевого ритму спортсменів (ІІ повідомлення). Спортивна наука та здоров´я людини. 2023. № 2 (10). С. 119–141. DOI: 10.28925/2664-2069.2023.210

Макаренко М. В., Лизогуб В. С., Юхименко Л. І. Серцевий ритм у студентів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності за умов емоційного стресу. Фізіологічний журнал. 2003. № 49 (1). С. 28–33.

Лизогуб В. С., Коваленко С. О., Дзюбан Ю. О., Кудій Л. І., Грищенко О. В., Борейко Т. І. Особливості реакцій центральної гемодинаміки та регуляції серцевого ритму на ортопробу осіб з різним індексом маси тіла. Вісник морфології. 2008. № 14 (1). С. 109–114.

Макаренко М. В., Лизогуб В. С., Юхименко Л. І., Черненко Н. П. Гемодинаміка головного мозку та серцевий ритм при розумовій діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 25 (64). 2012. № 4. С. 136–143.

Лизогуб В. С., Макарчук М. Ю., Юхименко Л. І., Хоменко С. М., Черненко-Курагіна Н. П. Хвильові процеси регуляції серцевого ритму осіб з різними типами гемодинаміки під час проби head-up-tilt. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. V. (13). Issue 121. 2017. Р. 10–14. URL: https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/The-wave-processes-of-regulation-the-heart-V.-S.-Lizogub-M.-Yu.-Makarchuk-L.-I.-Yukhymenko-S.-M.-Khomenko-N.-P.-Chernenko-Kuragina.pdf

Gabbay F. H. Behavior-Genetic Strategies in the Study of Emotion. Psychological Science. 1992. Vol. 3 (1). pp. 50–55. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00256.x

Шинкарук О. Модель ігрової підготовленості гравців у кіберспорті. Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний журнал. 2022. № 2. С. 158–168. DOI: 10.32540/2071-1476-2022-2-158

Пятисоцька С. С., Романенко В. В., Ашанін В. С., Єфременко А. М. Аналіз сенсомоторних здібностей та властивостей нервової системи гравців різних кіберспортивних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Вип. 11 (143). С. 125–131. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2021.11(143).26 URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36253

Пятисоцкая С. С., Романенко В. В., Голоха В. Л. Сравнительный анализ сенсомоторных реакций единоборцев и игроков киберспортивной дисциплины DOTA 2. Єдиноборства. 2020. № 1 (15). С. 56–66. DOI: https://doi.org/10.15391/ed.2020-1.06

Луць Ю. П., Лук’янцева Г. В., Федорчук С. В. Психофізіологічні показники кіберспортсменів в оптимальному режимі тестування. Адаптаційні та психофізіологічні проблеми фізичної культури і спорту : Міжнар. наук.-практ. конф. Київ – Черкаси, Україна, НУФВСУ, 7–8 груд. 2023 р. URL: https://uni-sport.edu.ua/content/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-adaptaciyni-psyhofiziologichni-problemy

Луць Ю., Лук’янцева Г., Федорчук С. Прояв нейродинамічних властивостей кіберспортсменів у зв’язку із рівнем стресу, саморегуляції, адаптивності та інтелекту. Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series 2023. № 2. С. 76–86. DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2023-2-76-86

Пятисоцька С. С., Подрігало Л. В., Романенко В. В., Петренко Ю. І., Алексєнко Я. В. Порівняльний аналіз психофізіологічних показників спортсменів єдиноборств та кіберспорту за допомогою факторного методу. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць. За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. Вип. 3 (175). С. 144–148. DOI: https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3(175).27

Korobeinikova I., Kokun O., Raab M., Korobeinikova L., Korobeynikov G., Kostiuchenko V., Aksutin V., Dekha N. Psychophysiological states of elite athletes after critical life events. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2024. Vol. 28 (2). pp. 141–146. DOI: 10.15561/26649837.2024.0208

Diagnostic automated complex «CARDIO+» : Instructions for operation. Nizhin: W.p. 2016. 28 p. [in Ukrainian]

Luts Yu. P., Lukyantseva H. V., Bakunovskyi O. M., Fedorchuk S. V., Kolosova O. V. Development of a protocol for the study of the functional state of the cardiovascular and neuromuscular systems and the state of psychophysiological functions of e-athletes. Bulletin of problems in biology and medicine. 2023. Issue 4 (171). pp. 391–402. DOI: 10.29254/2077-4214-2023-4-171-391-402

Компьютерная система Н. В. Макаренка и В. С. Лизогуба «Диагност–1М» (инструкция пользователя). Киев – Черкассы. 2015. 63 с.

Макаренко М. В, Лизогуб В. С., Безкопильний О. П. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини. Київ-Черкаси. 2014. 102 с.

Макаренко М. В., Лизогуб В. С. Реакція на рухомий об’єкт як тест на визначення зрівноваженості нервових процесів. Вісник національного університету оборони України. 2015. № 1 (44). С. 142–147.

Флюнт І. С., Тимочко О. Б., Гривнак Р. Ф., Оліярник О. Я., Романський Р. Ю., Ткачук С. П. Зв’язки показника активності регуляторних систем Баєвського з параметрами варіабельності серцевого ритму. Медична гідрологія та реабілітація. 2011. Т. 9. № 2. С. 102–108. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41269/10-Flyunt.pdf

Шинкарук О. А., Лисенко О. М., Гуніна Л. М., Карленко В. П., Земцова І. І., Олішевський С. В. та ін. Медикобіологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту. К. : Олімпійська література, 2009. 144 с.

Макаренко М. В., Лизогуб В. С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини. Черкаси. 2011. 256 с.

Макаренко М. В., Лизогуб В. С., Безкопильний О. П. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2004. № 4 С. 105–109.

Romanenko V., Podrihalo O., Podrigalo L., Iermakov S., Sotnikova-Meleshkina Z., Bobrova O. The study of functional asymmetry in students and schoolchildren practicing martial arts. Physical education of students. 2020. № 24 (3). pp. 154–161. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0305

Matusik P. S., Zhong C., Matusik P. T., Alomar O., Stein P. K. Neuroimaging Studies of the Neural Correlates of Heart Rate Variability: A Systematic Review. Journal of clinical medicine. 2023. № 12 (3). Article 1016. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm12031016

Куценко Т. В. Міжпівкульне перенесення інформації при виконанні складного тесту Струпа із залученням просторової ознаки у правшів і лівшів. Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. 2017. № 1. С. 37–47.

Mutha P. K., Haaland K. Y., Sainburg R. L. The effects of brain lateralization on motor control and adaptation. J. Mot. Behav. 2012. № 44 (6). pp. 455–469. DOI: 10.1080/00222895.2012.747482. PMID: 23237468; PMCID: PMC3549328.

Sainburg R. L. Laterality of Basic Motor Control Mechanisms: Different Roles of the Right and Left Brain Hemispheres. In Laterality in Sports: Theories and Applications (pp. 155–177). Elsevier. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801426-4.00008-0

Подрігало Л. В., Пятисоцька С. С. Професіографічний аналіз спортивної діяльності кіберспортсменів, що спеціалізуються у різних ігрових жанрах. Спортивні ігри. 2024. № 1 (31). С. 51–64. DOI: https://doi.org/10.15391/si.2024-1.05

Подригало Л. В., Ровная О. А., Сокол К. М., Голодько Е. А. Физиолого-гигиенические аспекты киберспорта. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. 2018. № 2. С. 90–93.

Федорчук С., Петровська Т., Арнаутова Л., Когут І., Петрушевський Є. Реакція на рухомий об’єкт та властивості уваги у кваліфікованих гандболісток. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2023. № 1. С. 68–74. DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.1.68-74

Федорчук С., Куценко Т., Ярошенко О., Лисенко О., Шинкарук О. Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників за показниками реакції на рухомий об’єкт. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2022. №1. С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.42-48

Sousa A., Ahmad S. L., Hassan T. et al. Physiological and cognitive functions following a discrete session of competitive esports gaming. Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. Article 1030. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01030

Dye M. W. G., Green C. S., Bavelier D. Increasing Speed of Processing With Action Video Games. Current Directions in Psychological Science. 2009. Vol. 18 (6). pp. 321–326. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01660.x

Bediou B., Adams D. M., Mayer R. E., Tipton E., Green C. S., Bavelier D. Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. Psychological Bulletin. 2018. Vol. 144 (1). pp. 77–110. DOI: https://doi.org/10.1037/bul0000130

Buchheit M. Monitoring training status with HR measures: do all roads lead to Rome? Frontiers in Physiology. 2014. Vol. 5. Article 73. DOI: 10.3389/fphys.2014.00073

Porter A. M., Goolkasian P. Video games and stress: how stress appraisals and game content affect cardiovascular and emotion outcomes. Frontiers in Physiology. 2019. Vol. 10. Article 967. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00967

Andre T. L., Walsh S. M., ValladÃo S., Cox D. Physiological and perceptual response to a live collegiate esports tournament. International Journal of Exercise Science. 2020. Vol. 13 (6). pp. 1418–1429.