Information For Authors

Журнал розрахований на біологів - вчених, викладачів, студентів і пошукові системи.

У журналі рецензується український довідковий журнал "Джерело" (засновники: Інститут обліку інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), а також реферативні журнали Всеросійський інститут науково-технічної інформації РАН (ВІНІТІ РАН).

Детальна інформація для авторів:

Запрошуємо Вас опублікувати свої наукові праці в науковому журналі «Вісник Черкаського університету: серія біологічних наук»

 

 

 

Зведені бази даних: Index Copernicus International Journals Master, CiteFactor, Ulrichsweb, Google Scholar, База резюме «Україніка Наукова».

 

Кожній опублікованій науковій статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

 

 

 

До збірника увійшли видання, що висвітлюють традиційне коло актуальних проблем сучасної біологічної науки.

 

У зв'язку з високими вимогами до якості наукових статей та їх цитування, виконаними пошуковою платформою Web of Science (WoS), пріоритет віддається експериментальним статтям, матеріали яких є результатом використання авторських методів дослідження та написані англійською мовою високої якості.

 

 

 

Для участі у формуванні наукового журналу необхідно подати:

 

1. Електронна версія статті, оформлена відповідно до наступних вимог, оформляється в редакторі MS Word. Обсяг статті - 8-12 сторінок (понад зазначену суму буде стягуватися доплата). Шрифт - Times New Roman (12), міжрядковий інтервал - 1,0. Не допускається наявність графічного матеріалу на темному тлі і з використанням дрібного шрифту (менше 8).

 

2. Файл з інформацією про автора (див. Зразок нижче).

 

3. Зовнішня рецензія доктора наук.

 

4. Рецензія наукового керівника або іншого фахівця в певній галузі знань, що має відповідний науковий ступінь (подається тільки аспірантами і здобувачами).

 

5. Експериментальні статті, матеріали яких є результатом використання авторських методів дослідження і написані якісною англійською мовою, публікуються безкоштовно за рішенням редколегії.

 

6. Платіжні реквізити будуть надіслані авторам після прийняття статті до публікації. Вартість публікації наукової статті (до 12 сторінок) українською мовою - 600 грн.

 

 

 

АНКЕТА АВТОРА

 

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи

 

Поштова адреса для кореспонденції (поштовий індекс !!!)

 

Відділення "Нової пошти"

 

Електронна пошта

 

Контактний телефон

 

Назва статті

 

 

 

 

Автори несуть відповідальність за достовірність термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. у ст.

 

Всі матеріали, надіслані для публікації, рецензуються таємно. До участі в огляді запрошуються авторитетні авторитетні вчені та практики.

 

Датою подання рукопису вважається день надходження видання, в разі доопрацювання - день отримання виправленого тексту.

 

Рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією.

 

Редакційні правки можуть бути внесені в заголовок і текст без згоди автора.

 

Рукописи, відхилені редакцією, не повертаються до авторів.

 

Рукописи, виконані без заявлених вимог, не розглядаються.

 

Редакція залишає за собою право зменшувати, редагувати та змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються.

 

Для отримання додаткової інформації:

 

контактний телефон: + 38(067)972-46-57

 

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 

 

 

Структура статті

 

1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт – напівжирний, шрифт – 12). Це не важливо для статті з інших країн.

 

2. Автор (вирівняти на правому полі, вказати повне ім'я, ім'я, по батькові автора, шрифт – напівжирний,12).

 

3. Відомості про адресу електронної пошти автора (авторів) (уточнюється в статті)), ORCID. - шрифт - 11

 

4. Назва статті (по центру, великі, шрифт - 14, до десяти слів).

 

5. Анотація (українською мовою - не менше 100 до 180 слів з переважним використанням безособових конструкцій "обґрунтовано, запропоновано, розкрито, визначено" тощо, курсивом з абзацу) (шрифт – 11, курсив)

 

6. Ключові слова (мовою статті курсивом від абзацу, не менше 5 слів або словосполучень, з відділенням один одного один від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назву статті. (шрифт – 11, курсив)

 

7. Основний текст статті повинен бути з виділенням відповідних елементів відповідно до вимог ВАК України (постанова No 7-05/1 від 15.01.03):

 

Постановка питання і його зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, які започаткували вирішення цього питання, на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела).

 

Виявлення раніше неврегульованих частин загального питання, якому присвячена стаття, актуальності питання.

 

Мета.

 

Огляд основного матеріалу дослідження із зазначенням методів і повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

 

8. Список використаної літератури наводиться після тексту статті:

 

8.1. Під рубрикою «Список використаної літератури» (для англомовних статей: References (мовою оригіналу) це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ключ 10, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел складено відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання: загальні умови підготовки») http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf ).

 

8.2. Під рубрикою "References" - ті ж джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом (стандарт APA) [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних українських і російськомовних видань (журналів, збірників тощо) перекладаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF ), а в дужках - англійською мовою. Наприклад: Психофізіологічні ісследованія [Психофізіологічні дослідження]. Назви джерел (не менше 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадки в тексті (не в алфавітному порядку). Посилання на підручники, навчальні посібники та публіцистичні статті є недоречним. Приклад складання списку використаної літератури додається.

 

Приклад

 

Посилання

 

1. Александров, А.А. (2010). Психогенетика. Санкт-Пітерсбур: Пітер. 192 (на Русі).

 

2. Бехтерева, Н.П.(1974) Нейрофізіологічні аспекти психічної діяльності. Л. Медицина. 151 (на Русі])

 

3. Голубєва, Е.А. (1980). Індивідуальні особливості пам'яті людини. Псіхофізіологіческіе ісследованія [Психофізіологічні дослідження]. М. Педагогіка 152 (на Русі).

 

4. Вільямс, Дж. (2006). Прикладна спортивна психологія: особистісний ріст до пікових показників (5-е видання). Бостон: Макгроу-Хілл.

 

5. Башнянин, Г. І., & Гончарук, Л. Я. (2010). Ефективність соціалізації економічної системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу. Львів: Новий Світ-2000

 

 

 

 

 

Всі приклади за посиланням APA-2010 - [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].

 

 

 

9. Прізвище, ім'я, по батькові автора англійською мовою (вирівнювання - зліва)

 

10\11. Назва статті англійською мовою (вирівнювання - посередині)

 

12. Письмове резюме (структуроване резюме) англійською мовою становить не менше 250 слів або 1 сторінки з інтервалом 1 пт. Вимоги до авторського резюме містяться нижче. Відомості про адресу електронної пошти автора (авторів) (уточнюється в статті)), ORCID.

 

Зарубіжні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання резюме (Summary) не тільки в українських журналах, але і в зарубіжних виданнях. З анотації до статті слід розуміти її суть, актуальність і наукову новизну. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення своїх статей в індекс-базу даних і підвищить цитованість автора.

 

Авторське резюме (Summary) - це короткий виклад обсягу роботи наукового характеру. Резюме автора може бути опубліковано самостійно, у відриві від основного тексту, а тому має розумітися без посилання на саму публікацію.

 

Авторське резюме статті є основним джерелом інформації у вітчизняних і зарубіжних інформаційних системах і базах даних, які індексують журнал, а також в пошукових системах.

 

Анотація автора англійською мовою (Summary) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, завантаженій в англомовній версії сайту журналу і готується для зарубіжних зведених баз даних і аналітичних систем (індексів цитування).

 

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англійське резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. короткий зміст - це фактично короткий зміст статті англійською мовою, посилання на неї.

 

Структура і зміст авторського резюме (не менше 250 слів або 1 сторінка з інтервалом в 1 пт)

 

Ім'я, прізвище.

 

Назва статті

 

-Випуск

 

-Мета

 

- Методи дослідження

 

- Основні результати дослідження

 

- Наукова новизна результатів дослідження

 

- Висновки та конкретні пропозиції автора

 

Результати роботи повинні бути описані точно і інформативно. Наведено основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки та закономірності. Вона віддає перевагу новим результатам і довгостроковим даним, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

 

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями та гіпотезами, описаними в статті. Інформація, що міститься в назві статті, не повинна повторюватися в тексті резюме автора. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті вважає ...»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основного змісту документа, опису раніше опублікованих робіт і відомих положень в резюме автора не наводяться.

 

У тексті авторського резюме необхідно використовувати синтаксичні конструкції, мову наукових документів, щоб уникнути складних граматичних конструкцій. У тексті авторського резюме повинні використовуватися ключові слова з тексту статті. Текст авторського резюме повинен бути лаконічним і чітким, вільним від вторинної інформації, зайвих вступних слів, загальної та мінорної мови. Скорочення і умовні знаки, крім загальновживаних, використовуються у виняткових випадках.

 

Авторське резюме (Summary) має бути написане англійською мовою високої якості. Якщо автор не в змозі підготувати Резюме, яке відповідає вимогам, зазначеним вище, він може звернутися до редактора, який буде виконувати цю роботу за певну плату.

 

 

 

Статті, що містять резюме, некоректні і (або) погано перекладені, не можуть бути опубліковані.

 

 

 

Під час написання резюме слід враховувати наступні положення:

 

- предмет дослідження вказується в тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті;

 

- результати роботи повинні бути описані точно і інформативно. Наведено основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки та закономірності. Віддає перевагу новим результатам і довгостроковим даним, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючу теорію, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення;

 

- висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті;

 

- інформація, що міститься в назві статті, не повинна повторюватися в тексті анотації;

 

- Уникайте зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає ...»). Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і відомих положень в резюме автора не наводяться;

 

- в тексті анотації необхідно використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові науково-технічних документів, уникати складних граматичних утворень;

 

- скорочення і умовні знаки, крім загальновживаних, використовуються у виняткових випадках.

 

 

 

13. Ключові слова англійською мовою.

 

 

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

 

• Формат сторінки - А 4.

 

• Текст не допускає порожніх рядків, дефісів, псевдографів та інших нетекстових символів.

 

• Обсяг статті - від 6 до 15 друкованих сторінок.

 

• Поля 25 мм.

 

• Шрифт - Times New Roman (12), міжрядковий інтервал - 1,0.

 

Відступ абзацу – 1,25 см.

 

• Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій має бути актуальною. Цифровий матеріал представлений в таблиці, що має порядковий номер і назву (слово «стіл» (напівжирним шрифтом) і його порядковий номер вирівнюються по правому краю; заголовок друкується в рядку нижче середини таблиці). Ілюстрації також повинні бути пронумеровані і вони повинні мати назви, зазначені на кожній ілюстрації.

 

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

 

• Рисунки, виконані в MS Word, повинні бути згруповані; Вони повинні бути єдиним графічним об'єктом. Не використовуйте темний фон і дрібний шрифт для фігур.

 

• Таблиці, малюнки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

 

• При наборі тексту вимкніть автоматичну «м'яку» передачу (заборонені «примусові» передачі - через дефіс). У резюме використовується тільки клавіша "Enter", не застосовуються пробіли або табуляції ( клавіша "Tab").

 

• Посилання на літературу в тексті повинні бути наведені в квадратних дужках, наприклад, [3].

 

• Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

 

• Якщо ви посилаєтеся на ім'я вченого в огляді літератури або далі в тексті - його публікація повинна бути в загальному списку літератури після статті.

 

• Не допускається скорочення слів і словосполучень, відмінних від загальноприйнятих.

 

 

 

Автори, опубліковані в цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 

1. Автори залишають за собою право авторства своїх творів і передають право першої публікації журналу на умовах Creatіve Common Attrіbutіon Lіcense, що дозволяє вільно поширювати на інших осіб опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та її першу публікацію в цьому журналі.

 

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо невиключного розповсюдження своєї роботи в тому вигляді, в якому вона була опублікована в даному журналі (наприклад, розміщувати роботу на електронному складі закладу або публікувати як монографічну складову), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому журналі.

 

3. Політика журналу дозволяє і заохочує авторів розміщувати свої рукописи в мережі Інтернет (наприклад, в депозитарії установ або на особистих веб-сайтах) або перед подачею рукопису на публікацію, або під час його редакційної обробки, оскільки сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії і позитивно впливає на ефективність і динаміку цитування опублікованої роботи.

 

 

 

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

 

Я, автор статті / Ми, автори рукопису ____________

 

у разі його прийняття до публікації ми передаємо засновникам та редколегіям наукового видання «Вісник Черкаського університету: серія біологічних наук» такі права:

 

1. Публікація даної статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.

 

2. Поширення електронної версії статті будь-якими електронними засобами (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо). При цьому ми залишаємо за собою право без згоди редакції та засновників:

 

1. Використовувати матеріали статті повністю або частково в навчальних цілях.

 

2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних тез.

 

3. Використовуйте матеріали статті для підготовки резюме, доповідей на конференціях та усних доповідей.

 

4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі остаточну електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту журналу) за адресою:

 

a. персональний web-pecypcax всіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);

 

b. web-pecypcax установ, де працюють автори (включаючи електронні інституційні репозитарії);

 

з. некомерційні, з відкритим вихідним кодом web-pecypcax (наприклад, arXiv.org).

 

Цією угодою ми також підтверджуємо, що поданий рукопис відповідає таким критеріям:

 

1. Не містить закликів до насильства, розпалювання расової чи міжнаціональної ворожнечі, які є тривожними, загрозливими, ганебними, наклепницькими, жорстокими, непристойними, вульгарними тощо.

 

2. Не порушує авторські права та права інтелектуальної власності інших осіб або організацій; містить всі посилання на цитованих авторів і / або публікації, передбачені чинним законодавством про авторське право, а також результати і факти, використані в статті іншими авторами або організаціями.

 

3. Раніше він не був опублікований в інших видавництвах і не був опублікований в інших виданнях.

 

4. Не включає матеріали, які не підлягають публікації у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства.

 

____________________ ___________________

 

Ім'я, Прізвище, Ім'я, Підпис автора

 

"___" __________ 20__