Published: 2021-08-18

Bat fauna of the Holosiivskyi National Nature Park, Northern part

P. M. Vorobei, M. O. Savchenko, L. V. Godlevska

12-25

Do the results of the sensomotor response reflect the typological properties of the central nervous system?

V. S. Lyzohub, V. V. Shpanyuk, V. O. Pustovalov, T. V. Kozhemyako, V. O. Suprunovich

69-77