INDIVIDUAL FEATURES OF THE PHYSICAL PERFORMANCE OF SPORTSMEN WITH DIFFERENT TYPICAL PROPERTIES OF THE NERVOUS SYSTEM

Main Article Content

Volodymyr Serhiyovych Lyzohub
Vitalii Oleksandrovych Pustovalov
Tetiana Volodymyrivna Kozhemiako
Svitlana Viktorivna Bezkopylna
Serhii Mykolayovych Khomenko
Vitalii Vasyliovych Shpaniuk

Abstract

У статті наведено результати дослідження індивідуальних особливостей фізичної працездатності футболістів з різними типологічними властивостями нервової системи. Встановлено, що спортсмени з високим рівнем індивідуально-типологічних властивостей нервової системи досягають високого рівня фізичної працездатності в тесті з поступовим збільшенням швидкості бігу за рахунок залучення анаеробних можливостей, а з низькою градацією типологічних властивостей – аеробних. кардіореспіраторної системи. Обґрунтовано можливості використання індивідуально-типологічних властивостей нервової системи фізичної працездатності для комплексної оцінки успішності ігрової діяльності футболістів. 

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Volodymyr Serhiyovych Lyzohub, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Doctor of Biological Sciences, Professor

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

Vitalii Oleksandrovych Pustovalov, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

Tetiana Volodymyrivna Kozhemiako, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Candidate of Biological Sciences, Lecturer

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

Svitlana Viktorivna Bezkopylna, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

PhD, Lecturer

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

Serhii Mykolayovych Khomenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

Vitalii Vasyliovych Shpaniuk, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

postgraduate student of the Department of Anatomy, Physiology and Physical Rehabilitation

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

References

FIFA world cup 2022™ the player workload journey. Men’s Football Report. 2022. – P. 9-16. https://fifpro.org/media/mo3jtev3/fifpro-pwm_world-cup-report-2022.

Шамардин В.Н. Виноградов В.Е., Дяченко А.Ю. Физическая подготовка футболистов высокой квалификации. К.: ТОВ «НВФ», 2017. 170 с.

Макаренко М. В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М. В. Макаренко В. С. Лизогуб. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 255 с.

Лизогуб В. С. Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 2. С. 81–85.

Коробейников Г.В. Оцінювання психофізіологічних станів у спортсменів / Г. Коробейніков, Є.Приступа, Л.Коробейнікова, Ю.Бріскин. – Львів: ЛДУФК, 2013. – 312 с.

Мищенко В.С., Лисенко Е.Н., Виноградов В.Е. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте. К.: Науковий світ, 2007. - 351 с.

Богдановська Н. В., Маліков М. В. Бойченко К. Ю. Зміни у структурно-функціональній організації серця гандболістів під впливом систематичних фізичних навантажень. Фізіологічний журнал. 2020. Т. 66, № 5. C. 23–29.

Козина Ж.Л. Система индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта / Козина Ж.Л. Lambert Academic Publishing Russia. – 2011. – 532 с.

Лысенко Е.Н. Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки. Наука в олимпийском спорте. 2015. № 2. С. 45-53.

Міщенко В. С. Психофізіологічний стан висококваліфікованих спортсменів з різним рівнем нейродинамічних функцій. Вісник Черкаського університету. 2017. № 2. С. 45–53.

Тронь Р. А., Ільїн В. М., Бицюра Р. В. Контроль фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 10. С. 80–83.

Ахметов Р.Ф. Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процессу / Р.Ф.Ахметов // Молода спортивна наука України. – 2007. Вип.. 11, т.3. – С.35- 45.

Уилмор Дж., Костилл Д. Физиология спорта и двигательной активности. К.: Олимпийская литература, 2001. 503 с.

Платонов В. М. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 2017. 656 c.

Di Mascio M., Bradley PS. Evaluation of the most intense high-intensity running period in English FA premier league football matches. J Strength Cond Res. 2013. Vol. 27(4). P. 909–915.

Ровний А. С., Ільїн В. М., Лизогуб В. С., Ровна О. О. Фізіологія спортивної діяльності : підручник. Харків : ХНАДУ, 2015. 556 с.

Пшибыльский В., Мищенко В. Функциональная подготовленность высококвалифицированных футболистов. К.: Науковий світ, 2005. - 162 с.

Лизогуб В. С., Нечипоренко Л. А., Пустовалов В. О., Шпанюк В. В., Халавко Р. Нейродинамічні властивості у футболістів різних ігрових амплуа. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. № 4. С. 58–63.

Owen A. L., Djaoui L., Newton M., Malone S. Mendes B. A contemporary multi-modal mechanical approach to training monitoring in elite professional soccer. Science and medicine In football. 2017. Vol. 1(3). P.216–221.

Николаенко В.В. Рациональная система многолетней підготовки футболистов к достижению висшего спортивного майстерства / В.В.Николаенко. – К.: Саммит-книга, – 2014. – 336 с.

Лизогуб В.С., Шпанюк В.В., Пустовалов В.О., Кожемяко Т.В. Зв’язок фізичної працездатності та біоенергетичних механізмів забезпечення ігрової діяльності футболістів. Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. 2020. Вип. 2. С. 66-76.

Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов / Г.А. Лисенчук. – К. : Олимп. лит., – 2003. – 217 с.

Owen A. Football periodization to maximise performance. Soccertutor.com Ltd, 2022. 244 p.

Lyzohub V., Kozhemiako T., Khomenko S., Pustovalov V., Shpaniuk V. Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism. Health Problems of Civilization. 2021. Vol. 15(3). P. 202–210.

Лизогуб В. С., Шпанюк В. В., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., Безкопильний О. П. Резервні можливості кардіореспіраторної системи у футболістів з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи. Вісник Черкаського університету. Біологічні науки. 2022. № 2. С. 88–96.

Aziz A. R. Chia M. Y. H., The K. C. Measured maximal oxygen uptake in a multi-stage shuttle test and treadmill-run test in trained athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2005. Vol. 45. P. 306–314.

Stolen T., Chamari K., Castagna C., Wisloff U. Physiology of football: An update. Sports Med. 2005. Vol. 35. P. 501–536.

Лизогуб В. С., Шпанюк В. В. Інноваційний підхід визначення та оцінки спеціальної підготовленості футболістів високої кваліфікації. Science and Education. 2017. № 8. Р. 15–22.