Published: 2019-06-29

Life and creative way of Boyechko Fyodor Fedorovich

V. S. Lyzohub, S. I. Deriy, M. N. Gavrilyuk

3-6

Interaction of Myoglobin Model with Ligands of Gas Exchange

V. A. Zavhorodnia, S. O. Kovalenko, B. F. Minaev

13-23

In memory professor Mikola Makarenko

V. S. Lizohub, S. O. Kovalenko, D. M Kharchenko

103-104