AGE CHARACTERISTICS OF STATOKINETIC STABILITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES

Main Article Content

Bezkopilna Svitlana Viktorivna
Minaev Boris Pylypovich
Bezkopylny Oleksandr Oleksandrovych
Serhiy Vasyliovych Grechuha
Oleksiy Volodymyrovych Kalenichenko

Abstract

The work presents the results of the study of statokinetic stability in children,
teenagers and young men who are involved in sports and non-athletes. Gradual set
increase in statokinetic stability with age. Dynamics of development of statokinetic stability
athletes had an anticipatory character compared to non-athletes. It was found that everyone has it
age groups of athletes and non-athletes, provided the indicators are unstable platform
of statokinetic stability were statistically significantly lower than under the condition of retention
stand on the stable platform of the stabilograph.
It is noted that statokinetic stability depends on the age of the subjects and the conditions
maintaining balance (stable, unstable platform).

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Bezkopilna Svitlana Viktorivna, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

doctor of philosophy, teacher,
Research Institute of Physiology named after M. Bosoy,
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Minaev Boris Pylypovich, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

doctor of chemical sciences, professor
Department of Chemistry and Nanomaterial Science
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Bezkopylny Oleksandr Oleksandrovych, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of biological sciences, associate professor,
department of sports disciplines,
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi,

Serhiy Vasyliovych Grechuha, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of sciences in physical education and sports,
associate professor, department of theory and methods of physical education,
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi,

Oleksiy Volodymyrovych Kalenichenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of sciences in physical education and sports,
associate professor, department of theory and methods of physical education,
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi,

References

Чустрак А. П. Вплив тренування статокінетичної стійкості на розвиток інших фізичних якостей.

Монографія. Одесса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2022, 126 с.

Трембач А. Б. (2015). Возрастная динамика биомеханических показателей позной устойчивости

девочек первого детства с различным уровнем двигательной деятельности. Вестник Адыгейского

государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2015, № 4 (169), С. 143–152.

Безкопильна С. В., Лизогуб В. С., Безкопильний О. П., Хоменко С. М. Інтегративні функції мозку під

час виконання когнітивних та моторних завдань. Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні

науки, 2020, № 1. С. 11–22. doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-2020-1-11-22.

Fraizer, E., & Mitra, S. Methodological and interpretive issues in posture-cognition dual-tasking in upright

stance. Gait and Posture. 2008, 27(2), Р. 271–279. doi: 10.1016/j.gaitpost.2007.04.002

Horak, F. B. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to

prevent falls? Age and Ageing. 2006, 35(2), Р. 7–11. doi:org/10.1093/ageing/afl077

Кочина М. Л., Біла А. А., Доріна В. Г. Результати дослідження статодинамічної стійкості людини в

умовах фізичного і розумового навантаження та реабілітаційних заходів. BBK 87, 2019, С. 680.

Андрєєв О. А., Скобська О. Є., Каджая Н. В. Порушення статокінетичної функції та її оцінка в

об’єктивізації легкої черепно-мозкової травми. Клінічна хірургія. 2017, №6, С. 47–50.

Рой І. В., Зінченко В. В., Кравчук Л. Д., Русанов А. П. Використання методу стабілографії для оцінки

ефективності реабілітаційного лікування хворих після артроскопічної реконструкції передньої

хрестоподібної зв’язки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2015,

№ 18, С. 171–175

Gioacchini F. M., Alicandri-Ciufelli M., Kaleci S., Magliulo G., Re M. Prevalence and diagnosis of vestib-ular

disorders in children: A review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2014, № 78(5), P.

–724.

Болобан В. Н., Мистулова Т. Контроль устойчивости равновесия тела спортсмена методом

стабилографии. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр., под ред.

проф. С. С. Ермакова. Х.: ХГАДИ. 2003, № 2, С. 24–33.

Лях Ю., Усова О., Романюк А., Мельничук В., Лях М., Антипов А. Комп’ютерна стабілометрія в оцінці

функціонального стану людини. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві.

, № 2, С. 66–72.

Компанієць О. А. Професійна працездатність льотного складу за показниками постурографії.

Український журнал з проблем медицини праці. 2008, № 4, С. 55–59.

Коробейніков Г. В., Жирнов О. В., Коробейнікова Л. Г., Вольский Д. С., Міщенко В. С., Дудник, О. К.,

Іващенко О. О. Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів. Вісник

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне

виховання та спорт. 2018, № 154(1), С. 90–94.

Зенина И. В. Исследование роли вестибулярной системы при выполнении равновесий различной

координационной сложности у спортсменов. Наукові конференції Харківської державної академії

фізичної культури. 2016, С. 130–133.

Кальниш В. В., Швець А. В., Горолюк Д. О. Клініко-функціональні особливості відновлення здоров’я

у осіб з наслідками черепно-мозкової травми після перебування в зоні бойових дій за показниками

стабілографічного дослідження. Український журнал з проблем медицини праці. 2018, № 3(56), С. 22–

Hiraga, C. Y., Garry, M. I., Carson, R. G., Summers, J. J. Dual-task interference: attentional and

neuropsychological influences. Behavioural Brain Research. 2009, 205(1), P. 291–345

doi:10.1016/j.bbr.2009.07.019

Андреюк Н. Л. Вплив спортивного тренування на стійкість вестибулярного апарату людини. Мир

медицины и биологии. 2017, № 13, 3(61), С. 166–168. doi.10.26724/2079-8334-2017-3-61-166-168

Андрієнко Г., Шинкарук О., Литвиненко Ю. Біомеханічний контроль стійкості та рівноваги

кваліфікованих спортсменок у черліденгу в дисципліні чер-данс-фристайл-дует методом стабілографії.

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2021, № 2, С. 3–12.

Мистулова Т., Слива С., Миленькая С. Использование методики стабилографии в спортивной

тренировке и реабилитации. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного

виховання i спорту: Зб. наук. пр. пiд ред. Ермакова. СС–Харкiв: ХДАДМ (ХХПІ). 2004, № 24, С. 74–82.

Polastri P. F., Barela J. A., Kiemel T. et al. Dynamics of inter-modality re-weighting during human postural

control. Experimental brain research. 2012, 223, P. 99-108

Sousa A. S., Silva A., Tavares J. M. Biomechanical and neurophysiological mechanisms related to postural

control and efficiency of movement: a review. Somatosensory & motor research, 29(4), P. 131-143.

Lyzohub V. S., Chernenko N. P., Kozhemiako T. V., Palabiyik А. А., Bezkopylna S. V. Age peculiarities of

interaction of motor and cognitive brain systems while processing information of different modality and

complexity. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019, 10(3), С. 288–294 doi:10.15421/021944

Maurer, C., Mergner, R., Peterka, R. Multisensory control of human upright stance. Experimantal Brain

Research, 2000, 171, P. 231–250 doi: 10.1007/s00221-005-0256-y

Most read articles by the same author(s)