Bird fauna of the National Nature Park "Male Polisja"

Main Article Content

Mykola Dmytrovych Matveev
Tarasenko Maryan Oleksiyovych

Abstract

The creation of the National Nature Park "Male Polisja" was due to the need to
preserve the natural forest complexes of the Malego Polisja, unique types of swamps with relicts and
species of plants with disjunctive habitats, rare species of plants and animals. The presence of
publications, which are mainly abstracts of reports at conferences and do not contain the full scope of
information about the avifauna of the region, prompted the generalization of data on the composition of
the avifauna and the formation of an assessment of the role of the National Nature Park "Male Polisja" in
the preservation of rare bird species. The material of the work was collected on the territory of the
National Nature Park "Male Polisja" during 1993-2021 in all types of ecosystems on permanent and onetime routes, at bird migration observation points and during the survey of certain areas

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Mykola Dmytrovych Matveev, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University

candidate of biological sciences, associate professor, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University

Tarasenko Maryan Oleksiyovych, Khmelnytskyi National University

candidate of biological sciences, Khmelnytskyi National University

References

Андрієнко Т.Л., Білик Р.Г., Казімірова Л.П., Матвєєв М.Д., Юглічек Л.С. Національний природний

парк «Мале Полісся»: нариси до створення. Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Мошинського В.С.

98 с.

Андрієнко Т.Л., Юглічек Л.С. Рослинність національного природного парку «Мале Полісся». Наук.

записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія Біологія. 2016. №2 (66). С. 6–13.

Гузий А.И. Методы учетов птиц в условиях леса. Обліки птахів: підходи, методики, результаті:

Матеріали школи по уніфікації методів обліків птахів у заповідниках України. Львів-Київ. 1997. С. 55–

Заповідні перлини Хмельниччини. Хмельницький: ПАВФ «Інтрада». 2006. 220 с.

Казимірова Л.П., Білик Р.Г., Матвєєв М.Д., Новак В.О. Види рослин і тварин, що охороняються в

області. Екологічна освіта на Хмельниччині. Кам’янець-Подільський. 2001. С. 156–169.

Матвєєв М.Д. Орнітофауна заказника «Озеро Святе» та навколишніх територій. Національні природні

парки в екологічній мережі України (до створення в зоні Малого Полісся Хмельницької області

Національного природного парку «Озеро Святе»): Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф.

Кам’янець-Подільський: Пр. вид-во «ОІЮМ». 2001. С. 24–27.

Матвєєв М.Д. Фауна. «Мале Полісся» – проектований національний природний парк України

(Хмельницька обл.). Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський. 2007. С. 23–27.

Матвєєв М.Д. Охорона та збереження орнітофауни Малого Полісся. Навколишнє середовище і здоров’я

людини: матеріали Міжнародної наукової конференції. Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка. 2008. С. 201–209.

Матвєєв М.Д. Орнітофауна Малополіського Погориння та шляхи її охорони. Ландшафтне та біологічне

різноманіття Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу (екологічні та

природоохоронні аспекти): матеріали регіональної науково-практичної конференції «Екологія

Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу». Славута. 2011. С. 58.

Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О., Мартинюк В.Ю., Дребет М.В. Сучасний стан та перспективи подальших

досліджень фауни Національного природного парку «Мале Полісся». Збірник наукових праць за

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та

перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини, до 5-ї річниці

Національного природного парку «Мале Полісся». Кам’янець-Подільський: Друкарня ТОВ «Каліграф».

С. 80–84.

Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О. Зимова орнітофауна НПП «Мале Полісся». Збірник наукових праць за

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та

перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного

природного парку «Мале Полісся». Кам’янець-Подільський: Друкарня ТОВ «Каліграф». 2018. C. 83–87.

Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О. Рідкісні види птахів Національного природного парку «Мале Полісся».

Матеріали міжнародної зоологічної конференції «Фауна України на межі XX–XXI ст. Стан і

біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня

народження О. Завадського. Львів. СПОЛОМ. 2019. С. 109–110.

Новак В.О. Поширення рідкісних видів птахів на півночі Хмельницької області. Велика Волинь:

минуле й сучасне: Матер. 4-ї Міжнар. наук. краєзнавчої конф. Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка.

С. 649–651.

Осадча О., Лук’янчук З. Посібник з охорони та управління ІВА територіями. К. 2006. 130 с.

Пекло А.М. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Киев. 1997. Вып. 1. 43 с.

Портенко Л.А. Очерк фауны птиц Подольской губернии. Бюлетень Моск. об-ва испыт. природы.

Биологія. 1928. Т. 37. Вып. 1-2. С. 82–204.

Природа уникального краю – Малого Полісся. Кам’янець-Подільський: вид-во ПП Мошинського В.С.

252 с.

Проект організації території Національного природного парку «Мале Полісся», охорони, відтворення та

рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. Київ. 2020. 286 с.

Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах. Природа очагов клещевого энцефалита на

Алтае (Северо-Восточная часть). Новосибирск: Наука. 1967. С. 66–75.

Стадницький І.М. Посмітюха на заході Малого Полісся. Проблеми вивчення та охорони птахів.

Матеріали VI наради орнітологів Західної України. Львів-Чернівці. 1995. С. 45–48.

Удра І.Х. Біогеографічне районування території України. Укр. геогр. журн. 1997. №4. С. 28–34.

Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 2009. 600 с.

Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся.

Укр. ботан. журн. 2001. Т. 58. № 1. С. 40–47.

Юглічек Л.С., Сасюк А.В., Белінська М.М., Більовський О.А. Мнюх О.В. Характеристика місцезростань

рідкісних видів рослин НПП «Мале Полісся». Подільські читання: унікальні об’єкти природи і

суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх

розвитку як умова ефективного збереження. Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної

конференції. Кам»янець-Подільський: ТОВ «Друкарня-Рута». 2016. С. 246–250.

Järvinen O., Väisänen R.A. Line transect method: a standard fieldwork. Polish ecological studies. 1977. 3 (4).

Р. 11–15.