The prospects for enrichment of taxonomic diversity of Middle Dnieper cultivated dendroflora

Main Article Content

O. V. Spryagailo

Abstract

Recently, the tendency of mass importation of new taxons of plants from abroad companies, societies or amateur gardeners without a scientific approach and control over their implementation in culture has been observed. Furthermore, there is a substantial risk of entry into Ukraine  invasive-active species of plants. These species can quickly spread outside the cultivation and cause harmful influence on species of natural flora. We estimated the prospects for  taxonomic diversity enriching of Middle Dnieper cultivated dendroflora. Judging from the  fact, that in  the objects of planting plants in the region only 10.3% of the species, hybrids and cultivars available in the floristic list of  forest-steppe zone and 7.4% - Ukraine are used, we reasonably offer the enrichment opportunities in the  range of woody plants of  Middle Dnieper area through attracting new taxons, introduced by specialized agencies to adjacent regions. It was found that the Middle Dnieper dendroflora has 101 species of trees, shrubs and vines, from which  60.4% are used in greenery. Among the native species of woody plants, potentially promising for involvement in gardening, noteworthy are  beautifully blooming bushes - 33 species, plants with bright fruit - 24 species suitable for fixing slopes, ravines and shores of water bodies - 30 species

Article Details

Section
Статті

References

Гнєзділова В. І. Культивована дендрофлора покритонасінних Передкарпаття та перспективи її використання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / В. І. Гнєзділова; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – К., 2003. – 20 с.

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: довідник / [М. А. Кохно, В. І. Гордієнко, Г. С. Захаренко та ін.]; за ред. М. А. Кохна, С. І. Кузнєцова ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Вища шк., 2001. – 207 с.

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина І. : довідник / [М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін.] ; за ред. М. А. Кохна. – К. : Фітосоціоцентр, 2002.– 448 с.

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина ІІ. : довідник / [М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін.]; за ред. М. А. Кохна та Н. М. Трофименко. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.

Дерев'янко Н. В. Декоративні деревні рослини у Північному Причорномор'ї (інтродукція, біоекологічні особливості, використання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Н. В. Дерев'янко ; НАН України ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – К., 2011. – 21 с.

Конспект флори Середнього Придніпров'я. Судинні рослини / [В. І. Чопик, М. М. Бортняк, Ю. О. Войтюк та ін.]. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 140 с.

Кохно Н. А. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине / Н. А. Кохно, А. Н. Курдюк. – К. : Наук. думка, 1994. – 188 с.

Коцун Л. О. Культивована дендрофлора Волині та перспективи її використання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Л. О. Коцун; НАН України; Центр. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К., 1999. – 18 с.

Кузнецов С. І. Таксономічний склад та систематика хвойних дендрофлори України на основі сучасних тенденцій / С. І. Кузнецов, О. М. Курдюк, К. В. Маєвський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Лісівництво та декоративне садівництво . - 2013. - Вип. 187, ч. 3. - С. 94-100.

Немерцалов В. В. Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / В. В. Немерцалов; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – К., 2008. – 21 с.

Панасенко Т. В. Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, шляхи збереження та розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Т. В. Панасенко; НАН України. Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К., 2007. – 20 с.

Слюсар С. І. Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F.W. Neger) в Лісостепу України : монографія / С. І. Слюсар, С. І. Кузнєцов; НАН України. Нац. аграр. ун-т, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. - К., 2008. - 142 c.

Спрягайло О.В. Поширеність деревних рослин у об’єктах озеленення Середнього Подніпров’я / О.В. Спрягайло // Матер. IV Міжнародної наукової конференції “Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку” (до 225-річчя Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України), 23–26 вересня 2013 р. – Б. Церква. – 2013. – С. 45-46.

Трофименко Н.М. Інтродукція видів родини Rosaceae Juss. і перспективи їх культури в Україні / Н.М. Трофименко, Л.Г. Галицька // Бюлетень Держ. Нікітського ботанічного саду. - 1999. - Вип.79. - С.168-179.

Чабан А. Ю. Середнє Подніпров’я: в 2 т. – Книга 1 / А. Ю. Чабан. – Черкаси : РВВ ЧДУ, 1999. – 188 с.

Черняк В. М. Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення: автореф. дис. д-ра біол. наук: 06.03.01 / В. М. Черняк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Л., 2005. – 37 с.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – 345 p.