Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

https://drive.google.com/file/d/1JDArozcejor_fzzh2RxUL8LBpPY5gXJT/view?usp=sharing

Структура публікацій

 

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Мета статті

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів (вміщує розділи «Методика», «Результати та їх обговорення»)

Висновки

Література (формується по мірі згадування у тексті)

Авторське резюме мовою оригіналу статті

Авторське резюме англійською мовою

Ключові слова (від 3 до 8) мовами оригіналу та англійською

 

Вимоги до рукописів

Створені чи збережені у текстовому редакторі Word (2003 та раніше) чи у формату *rtf

Поля з усіх боків 2,5 см

У верхньому лівому куті подається УДК (кегль 12, Times New Roman)

Далі - справа ініціали та призвища авторові (кегль 12)

Далі – назва роботи (кегль 14)

Далі – тест роботи (кегль 12, інтервал одинарний)

Література та References – списки (кегль 10)

Абзац – 1,25

Посилання на літературу подаються у квадратних дужках (список літератури формується по мірі цитування у тексті)

Анотації та ключові слова – кегль 11, курсив

Рисунки повинні бути подані в тексті у форматі *jpg або *tiff

Таблиці повинні бути розміщені в тексті

 

Приклад

УДК:598.279.24:591.54 (477)

М.Н. Гаврилюк1, О.В. Ілюха1, М.М. Борисенко2

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ СОКОЛОПОДІБНИХ В АГРОЛАНДШАФТАХ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я В ЗИМОВІ ПЕРІОДИ 2011-2014 РР.

 

У статті представлено результати досліджень видового складу та чисельності соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимовий період 2011-2014 рр. Протягом трьох зимових сезонів на території Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей проведено 6 обліків на автомобільному маршруті загальною протяжністю 450 км. Виявлено 7 видів загальною чисельністю 170 особин. Найбільш численним був канюк звичайний, частка його становила 58,8% від загальної кількості птахів. Другим за чисельністю був зимняк (36,5%). Вперше у зимовий період виявлено канюка степового. У статті обговорюються причини коливання чисельності канюка звичайного та зимняка в різні роки.

Ключові слова: соколоподібні, чисельність, зимівля, канюк звичайний, зимняк, Середнє Придніпров’я

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх публікацій.

Мета статті

 

Матеріал та методи

 

Результати та обговорення

Висновки

 

Література

  1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.
  2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.
  3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с.

 

References

  1. Kostyushin, V.A. & Domashevsky, S.V. (2006). Species composition and number of birds of prey on Northern of Ukraine in the winter periods 2000–2003 years. Vestnik Zoologii (Bulletin of Zoology), 40 (5), 473−476 (in Rus.).
  2. Shevtsov, A.A. (2012). Winter surveys of raptors in Kirovograd Region. In M.N. Gavrilyuk (Ed.). Birds of Prey in the Dynamic Environment of the Third Millennium: Status and Prospects (Proc. of the 6-th Int. Conf. on Birds of Prey and Owls ofNorth Eurasia). Kryvyi Rih, 508–511.

Summary. Gavrilyuk M.N., Ilukha O.V., Borysenko M.M. Species composition and birds of prey quantity in Middle Dnieper’s agro landscape in winter periods of 2011-2014.

Introduction. Monitoring of birds of prey wintering is quite important for measuring their quantity all year round, especially due to climate change. On the studied territory the most interesting is the situation with Common Buzzard. It started wintering at the beginning of the 2000-ies and quickly became the most numerous species among birds of prey.

Purpose. The aim of the present study was to analyze a fauna and number of birds of prey in Middle Dnieper’s agro landscape in winter periods.

Methods. The article presents the research data about birds of prey species and quantity in agro landscapes of the Middle Dnieper during the winter periods of 2011-2014, which is a continuation of analogous researches carried out in 2009-2011. Six birds’ census during three winter periods took place on the territory of Cherkasy, Poltava and Kirovograd Regions. The census were performed on the driving route of 450 kilometers at open landscape (fields, grassland and meadows) and enclosed 170 birds of seven species.

Results. The Common Buzzard was the most numerous among the calculated birds (58,8% from the total number). Its quantity in 2011-2014 (2,22 birds per10 km) was 25% less than during 2009-2011 (2,93 birds per10 km). The quantity of the Common Buzzard has decreased due to severe weather conditions, especially during winter of 2009-2010. The second in number from all the calculated birds is the Rough-Legged Buzzard which is 36,5%. Its quantity fluctuation in different years of study increased sevenfold as a result of milder weather conditions under which these birds winter farther to the north. The highest quantity of Rough-Legged Buzzard was registered after severe winter conditions in February 2014. The other four species (Hen Harrier, Goshawk, White-tailed Eagle and Merlin) were quite rare at the above mentioned agro landscapes. 

Conclusion. The Common Buzzard is started wintering at the beginning of the 2000-ies and now it is the most numerous birds of prey. The Long-Legged Buzzard was first observed in Middle Dnieper during the performed scientific investigations of 2011-2014 years.

Keywords: birds of prey, quantity, wintering, Common Buzzard, Rough-Legged Buzzard, Middle Dnieper.

 

1Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

2Канівський природний заповідник, м. Канів

 

Одержано редакцією                       21.10.2015

Прийнято до публікації                    29.10.2015

 

 

 

 

Відомості про авторів

Для кожного з співавторів статей

Прізвище, ім’я, по батькові повністю

Наукова ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

e-mail

телефон (за бажанням)

ORCID.

 

Авторське резюме англійською мовою (Summary ) до наукових статей у фаховому журналі «Вісник Черкаського університету»

 

Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання анотацій (Summary) не тільки в українських журналах, а й у закордонних виданнях.

Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Сподіваємося, що наведені нижче рекомендації допоможуть Вам правильно скласти авторське резюме.

 

Основні вимоги до Summary

Основні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

 

Структура і зміст авторського резюме (не менше 250 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

ПІБ

Назва статті

-       Проблема - Introduction

-       Мета - Purpose

-       Методи дослідження - Methods

-       Основні результати дослідження - Results

-       Наукова новизна результатів дослідження - Originality.

-       Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion

 

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме.

Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Summary) має бути написане якісною англійською мовою.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ REFERNCES

 

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей): 1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015); 2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010  [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].  Обов’язково зазначайте індекс doi для статей, на які посилаєтесь і які, звичайно, мають цей індекс. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітераціїhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Analis-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно. Приклад оформлення списку використаної літератури додається.

Received 30.07.2018

 

Copyright Notice

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

 
Archive
2014 2 36
2015 2 19
2016 1 2
2017 1 2
2018 1 2
2019 1 2

User

Information

Journal Content

Browse

Language